مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش

مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش

هدف از این مبانی نظری ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی گروه شناورهای اثرسطحی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 98
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی صنایع و معادن

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه برای کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی- گروه شناورهای اثرسطحی

 

 

 
 
چکیده
ارزیابی مقتضیات جهت استقرار مدیریت دانش، اولین گام در استقرار مدیریت دانش است که کلیه سازمان ها ملزم به انجام آن در این مسیر هستند، زیرا اگر مقتضیات، زیرساخت ها و پیش نیازهای مناسب و لازم برای استفاده از چنین فرآیندی فراهم نباشد حاصلی به جزء اتلاف منابع انسانی، وقت و منابع مالی نخواهد داشت. در این تحقیق به بررسی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی– گروه شناورهای اثرسطحی پرداخته شده است.
 
      این تحقیق از نوع توصیفی اکتشافی می باشد. در مرحله اول با توجه به مطالعات پیشین انجام شده، مقتضیات مدیریت دانش شناسایی و بومی سازی شدند. در مرحله دوم، وضعیت مقتضیات وجودی سازمان در قالب پنج معیار، 21زیر معیار و 48 گزاره  از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل از پرسش نامه این مرحله، از طریق نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. د ر مرحله سوم، زیر معیارها بر اساس میزان اهمیت و کاربرد آن ها در مراحل مختلف چرخه دانش، با استفاده از روش ویکور که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است، اولویت بندی گردیدند. 
 
     در بررسی وضعیت مقتضیات وجودی مدیریت دانش، سازمان در سه معیار ظرفیت چارچوب سازمان، ظرفیت مدیریت دانش و ظرفیت فناوری، وضعیت مناسبی داشت و در دو معیار  ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان و ظرفیت مدیریت تغییر در وضعیت مناسبی قرار نداشت. در اولویت بندی زیرمعیارها، حمایت و تعهد مدیریت، مشارکت کارکنان و آموزش به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند.
نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سازمان های صنعتی و نظامی، خصوصاٌ سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثر سطحی جهت پیاده سازی مدیریت دانش، قرار گیرد. 
 
 
 
 
واژگان کلیدی:
مدیریت دانش
ارزیابی مقتضیات
اولویت بندی
گروه شناورهای اثرسطحی
 
 
 
 
مقدمه
     در عصر امروز، دانش موجود درسازمان ها ازمهمترین دارایی های آنها محسوب می شود و  توانسته است خود را به عنوان یکی از اثربخش ترین وچالش برانگیزترین موضوعات مدیریتی معرفی نماید. مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان است و به تلاش هایی اشاره دارد که به صورت سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد(ال دفت، 1377). 
مقتضیات مدیریت دانش می تواند به عنوان عواملی تعریف شود که اگر به طور مناسبی لحاظ گردند منجر به اطمینان یافتن سازمان به دستیابی به یک مزیت رقابتی و موفقیت اجرای یک رویکرد گردند(محمدی، 1387) (روکارت، 1979).
 
     داونپورت و پرابست  با انجام مطالعه موردی و بررسی شرکت های بزرگی مانند آمازون دات کام، لیستی از عوامل کلیدی موفقیت را برای پیاده سازی مدیریت دانش ارائه کرده اند که عبارتند از: رهبری، اندازه گیری عملکرد، خط مشی سازمانی، کسب و اشتراک دانش، ساختار سیستم های اطلاعاتی، الگوبرداری و آموزش(داونپورت و پرابست، 2002). 
 
     انصاری و نوروز نژاد (2013) در راستای اولویت بندی شاخص های مدیریت دانش، در تحقیقی که در سازمان اوراق بهادار انجام دادند، با استفاده از روشTOPSISتاپسیس، 26زیر معیار را بر اساس شش معیار اصلی خلق دانش،اکتساب دانش، یادگیری سازمانی،به اشتراک گذاشتن دانش، بهره برداری از دانش و ذخیره سازی دانش  مورد بررسی قرار دادند. این معیارهای اصلی دربرگیرنده شاخص ها و  اهداف سازمان هستند که در راستای آن ها، مدیریت دانش پیاده سازی می شود. در این تحقیق زیر معیارهایی مانند کار تیمی، تداوم یادگیری و استفاده از افرادی که برای دانش سازمانی ارزش قائل هستند، بالاترین اولویت را به دست آوردند و  راه حل های قدیمی بازیابی اطلاعات،اجرای ایده های جدید و آشنایی کارکنان با اینترنت، کمترین اولویت را به دست آوردند(انصاری و نوروزنژاد، 2013، 433-426). 
 
     محقر و همکاران(1391) در تحقیق خود در شرکت مکو یازده عامل را به عنوان عوامل موفقیت مدیریت دانش شناسایی و سپس به رتبه بندی این عوامل بر اساس روش گسترش عملکرد کیفیت فازی پرداخته اند. مدیریت منابع انسانی،حمایت و رهبری مدیریت و زیرساخت سازمانی بالاترین اولویت ها را به دست آورده اند(محقر و همکاران، 1391).
 
     سعیدی  و همکاران(2012) عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش را در قالب 33 زیر معیار، بر اساس چهار شاخص اصلی  جنبه استراتژیک، جنبه سازمانی، جنبه زیرساخت ها، جنبه اجتماعی و فرهنگی و جنبه سرمایه اجتماعی در شرکت بهنوش، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی رتبه بندی کرده است. در این تحقیق چشم انداز استراتژیک، تعهد مدیریت و دسترسی به دانش بالاترین رتبه ها را به دست آوردند. هدف اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت بهنوش، بهبود اوضاع شرکت، در  پنج شاخص فوق بااستفاده از 33زیرمعیار  است(سعیدی و همکاران، 2012، 1341-1335).
 
     در پژوهش حاضر در ابتدا بر اساس مطالعات پیشین، زیر معیارهایی برای سنجش مقتضیات و وضعیت زیرساخت های موجود برای پیاده سازی مدیریت دانش تعریف می گردد و این زیر معیارها در قالب پنج معیار ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان، ظرفیت چارچوب سازمان، ظرفیت مدیریت دانش، ظرفیت مدیریت تغییر و ظرفیت فناوری قرار می گیرند و بر اساس آن ها به بررسی وضعیت مقتضیات مدیریت دانش پرداخته خواهد شد. در ادامه زیر معیارهای سنجیده شده ، بر اساس میزان اهمیت و کاربرد آن ها در چرخه دانش اولویت بندی می شوند.
 
 
 
 
 
فهرست
 
فهرست مطالب
چکیده 1
 
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه.14
2-2- تاریخچه مدیریت دانش.15
2-3- مفاهیم  مدیریت دانش.18
2-4- انواع دانش.22
2-5- ویژگی های دانش25
2-6- منابع دانش.27

2-7- تفاوت مدیریت داده،مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش.27

2-8- تعریف مدیریت دانش28
2-9- کاربرد مدیریت دانش.30
2-10- اصول مدیریت دانش.31
2-11- روش های دانش آفرینی در سازمان33
2-12- مزایای مدیریت دانش.34
2-13- چرخه دانش35

2-14- مقتضیات،زیر ساخت ها و عوامل موفقیت مدیریت دانش38

2-15- معیارها و زیر معیارهای بررسی شده در تحقیقات پیشین38
2-15-1- تحقیقات داخلی39
2-15-2- تحقیقات خارجی40
2-16- معیارها و زیر معیارهای مورد بررسی این تحقیق.41
2-17- تحقیقات پیشین در زمینه اولویت بندی معیار ها و زیر معیارها.51
2-18- انتخاب روش اولویت بندی زیر معیارها52
2-18-1-تصمیم گیری چند معیاره52
2-18-2- فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) . .58
2-18-3- روش ویکور 58
2-18-4- دلایل بهکارگیری روش ویکور در این تحقیق.59
2-19- جمع بندی و نتیجه گیری 61
 
 
 
منابع و مآخذ
 
 
 
فهرست جداول
جدول2-1- نخستین تلاشها در راستای مدیریت دانش.17
جدول2-2-  خصوصیات داده،اطلاعات و دانش22
جدول2-3-  مزایای کمی و کیفی مدیریت دانش.35
جدول2-4- چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف.37
جدول2-5- معیارهای های بررسی شده مدیریت دانش در تحقیقات صورت گرفته49
 
 
 
 
فهرست اشکال و نمودارها
 
شکل 2-1- روابط داده، دانش و اطلاعات.18
شکل2-2- معیارهای اصلی مورد بررسی در تحقیق42
شکل2-3- مدل های MADM با توجه به طبقه بندی جبرانی و غیرجبرانی55
شکل 2-4- انواع روش های MADMاز نظر کاربرد57
شکل2-5- مدل مفهومی تحقیق.62
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

خرید فایل word مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

دانلود فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

خرید فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

خرید مقاله مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

خرید پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

خرید فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از www

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

دانلود فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

خرید فایل word مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از word

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

هدف از این مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 149
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

 
 
 
 
 
چکیده:
ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از مؤثرترین ابزارهای سنجش کارایی و تصمیم گیری در خصوص زندگی شغلی آنان می باشد. جذب و آموزش، نگهداری، جابجایی، تشویق و تنبیه، تعدیل نیرو و سایر مسائل مرتبط با کارکنان، همگی در ارتباط با نظام ارزیابی عملکرد است. 
 
 
هدف این تحقیق، ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. نوع پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش(جمعاً 500 نفر) تشکیل می دادند که از بین آنان با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 210 نفر به روش تصادفی لایه-ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.
 
 
 
 روایی پرسش نامه از طریق نظر خبرگان مورد تأیید قرارگرفت. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/0 محاسبه شد که می توان ادعا کرد که پرسش نامه از پایایی بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق یک الگوی اولیه شامل دو مؤلفه رفتار و عملکرد با 20 شاخص پیشنهاد شد. با بکارگیری تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل عاملی، الگوی پیشنهادی تحلیل شد و مورد تائید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش شامل دو مؤلفه رفتار و عملکرد و 20 شاخص می باشد. 
 
 
 
11شاخصِ مؤلفه رفتار به ترتیب اولویت (بر اساس وزن آنها) شامل؛ شهامت و شجاعت، اخلاق، تعهد و صمیمیت، مسئولیت پذیری، صداقت، نظم و انضباط، ادب و احترام، ارتباطات، صبر و پایداری، انعطاف پذیری و اعتماد به نفس می باشد. 9شاخصِ مؤلفه عملکرد نیز به ترتیب اولویت (بر اساس وزن آنها) شامل؛ مدیریت در امور، رهبری(فرماندهی)، برنامه ریزی، قدرت حل مسئله و تصمیم گیری، رشد و توسعه، آموزش، خلاقیت و نوآوری، کمیت وظایف انجام شده و کیفیت وظایف انجام شده، می باشد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه شده است.
 
 
 
 
 
واژگان کلیدی:
الگو

ارزیابی عملکرد کارکنان

عوامل کلیدی موفقیت

معیارهای ارزیابی عملکرد

شاخص های ارزیابی عملکرد 

 
 
 
 
مقدمه
انسان موجودی هدف دار و آرمان گرا است. از بدو زندگی رو به آینده دارد و همواره می خواهد به ایده آل ها و هدف های خود دست یابد. از موفقیت و پیروزی خرسند و از عدم دستیابی به اهداف خود ناخشنود می-شود. او تمام انرژی و امکانات خود را صرف رسیدن به برنامه های از پیش تعیین شده یا اهداف خود می-کند، به همین دلیل  همیشه می کوشد که وضع خود را نسبت به اهداف مشخص کند. او نیازمند به داشتن بازخورد است و با جمع آوری اطلاعات درباره پیشرفت و چگونگی این پیشرفت موقعیت خود را می سنجد و اطمینان از رسیدن به اهداف که ارزیابی عملکرد نام دارد و نوعی انگیزه و پاداش در قبال مسئولیت پذیری انسان بشمار می آید.
 
 
 
ارزیابی عملکرد کارکنان مقدماتی دارد که بی توجهی به این مقدمات جز نتایج منفی بازده دیگری به همراه نخواهد داشت، ولی در میان این مقدمات، توجه به انسان و خصوصیات وی بسیار مهم است و شاید بتوان گفت که در بسیاری از موارد، عملکرد انسان نتیجه و بازتاب خصوصیات و روحیات او است. از این رو در مکتب غنی و پربار اسلام امر ” ارزیابی ” و ” ارزشیابی ” به شکلی بسیار دقیق و زیباتر از سایر مکاتب مورد بررسی قرار گرفته، در فرازی از نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر نخعی آمده است: ” نباید نیکوکار و بدکار نزد تو به یک پایه باشند که آن، نیکوکار را از نیکویی کردن بی رغبت سازد و بدکاران را به بدی کردن وا دارد، هریک از ایشان را به آنچه گزیده، جزا ده “. 
 
 
 
از آنجا که عوامل ارزیابی عملکرد باید با جایگاه شغلی فرد متناسب باشد(یوجن وو، جیانگ لیانگ هو ، 2010 )، ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست و روش ها و معیارهای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش پاسخگوی نیازهای مورد نظر نیست 
 
 
 
و ما در این تحقیق به دنبال ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه   10
2-1- مفهوم ارزیابی عملکرد .  11
2-1-1-  تعریف ارزیابی عملکرد . 

11 2-1-2- تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان .  11

2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد .  13

2-2-1- اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان   16

2-2-2- ارزیابی عملکرد از نظر اسلام   18
2-3- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان   20

2-4- معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان   24

2-4-1- تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان .  24

2-4-2- اهمیت و ضرورت  معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان   26

2-5- شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان .  26
2-6- رویکردهای ارزیابی عملکرد کارکنان .  28
2-7- روش ها و فنون ارزیابی عملکرد کارکنان   29
2-8- مدیریت عملکرد   41
2-9- مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان   44

2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران .  91

2-10-1- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران .  92

2-11- ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش   94

2-11-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد   94

2-11-2- ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی   96

2-12- پیشینه تحقیق .  97
2-12-1- تحقیقات در داخل کشور .  97
2-12-2- تحقیقات در خارج از کشور .  102
2-13- بازنگری ادبیات و پیشینه تحقیق و ارائه الگوی نظری و تحلیلی تحقیق .  109
2-14- خلاصه فصل   114
 
 
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

خرید فایل word مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

خرید پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

دانلود فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

خرید پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

دریافت مقاله مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

خرید فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

خرید مقاله مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

خرید پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

دانلود فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

دانلود فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

دانلود فایل word مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

خرید فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از www

دانلود مقاله مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دریافت فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دانلود فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

خرید فایل word مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دریافت فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دانلود فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دریافت فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

دانلود مقاله مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

دانلود فایل word مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

دریافت مقاله مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

دانلود فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

دانلود فایل مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

دریافت فایل word مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران

مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران

هدف از این مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 123
حجم 150 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

توضیحات کامل

در فصل دوم، ضمن معرفی پولشویی و آثار آن، با توجه به این که کانون توجه این پایان نامه بررسی اثر پولشویی بر مصرف است، این مسأله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع در این فصل استدلال شد که در فرآیند ارتکاب جرائم منتهی به پولشویی، منابع مالی از قربانیان به مجرمان منتقل می شود، با توجه به متفاوت بودن الگوی مصرف جنایتکاران با الگوی مصرف شهروندان معمولی، پول منتقل شده از قربانیان به مجرمین در مواردی غیر از مصارف اولیه هزینه می شود؛

 

 

زیرا هدف اصلی مجرمین استفاده از این پول ها در مواردی است که از هرگونه پیگرد قانونی در امان باشند. مثلاً این پول در بنگاه ها سرمایه گذاری شده و یا صرف خرید کالاهای لوکس، جواهرات و عتیقه جات می شوند در حالی که قربانیان این پول را در مصارف روزمره و قانونی هزینه می کردند (ملون، 2003). بنابراین عمل پولشویی موجب خریداری دارایی های بخش حقیقی، جواهرات، اشیای هنری و لوکس شده، و بدین ترتیب این پول ها نمی توانند نظر ناظران مالی را به خود جلب نمایند. قربانیان معمولاً این پول ها را پس-انداز کرده یا صرف خرید لوازم مصرفی خود می کنند. و نهایتاً در انتهای فصل دوم مروری بر مطالعات پیشین ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین پولشویی   9

2 – 1 مقدمه    11
2 – 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی    12
2 – 3 تاریخچه پول‌شویی    17
2 – 4 فرآیند پولشویی    18
2 – 4 – 1 جایگذاری    19
2 – 4 – 2 لایه‌چینی    19
2 – 4 – 3 یکپارچه‌سازی    20
2 – 5 روش های پولشویی    21
2 – 5 – 1 پولشویی در بخش مالی    21
2 – 5 – 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد    25
2 – 5 – 3 سایر راه های پولشویی    26
2 – 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات    27
2 – 6 – 1 – سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات    27
2 – 6 – 2 – شاخص ها    30
2 – 7 آثار پولشویی    33
2 – 7 – 1 آثار اقتصادی پولشویی    34
2 – 7 – 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    39
2 – 7 – 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد    43
2 – 7 – 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    43
2 – 7 – 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد    45
2 – 7 – 6 آثار اجتماعی پولشویی    47
2 – 7 – 7 آثار سیاسی پولشویی    49
2 – 8 تأثیر پولشویی بر مصرف    50
2 – 9 مبارزه بین المللی علیه پولشویی    59
2 – 9 – 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی    59
2 – 9 – 2 پولشویی در ایران    62
2 – 9 – 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران    63

2 – 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد    63

خارج کشور    64
داخل کشور    68

2 – 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی    68

خارج کشور    68
داخل کشور    71
2 – 12 جمع بندی    71

 

 

 

 

جدول شماره 2-1- تأثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخش-های مختلف71
شکل شماره 4-2- نتایج تخمین پولشویی101

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

خرید فایل word مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

خرید فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

خرید مقاله مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

خرید پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

خرید فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از www

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

خرید فایل word مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از word

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

عقب ماندگی ذهنی یا به اصطلاح دیگر نارسایی رشد قوای ذهنی موضوع تازه و جدیدی نیست بلکه در هر دوره و زمان افرادی در اجتماع وجود داشته اند که از نظر فعّالیت های ذهنی در حد طبیعی نبوده اند.

بخصوص از روزی که بشر زندگی اجتماعی را شروع کرده موضوع کسانی که به عللی قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ سازند مطرح بوده است. اجتماع برای مصلحت، تعصب یا سالم سازی بعضی افراد را تحمل کرده، عده ای را محبوس می ساخت یا به مرگ محکوم می نمود.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 44
حجم 84 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری

 

 

 

 

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

 

 

 

مقدمه مبانی نظری روشهای اندازه گیری پایداری :

روش‌های ارزیابی پایداری 
(گرداوری شده توسط محقق)

روش                                            توضیح                                                                 رفرنس

(روش ارزیابی مشروط) CVM      این روش در سال 1947 توسط وانتراپ  معرفی شد.
مبنای این روش، تخمین مازاد مصرف کننده برای کالای جهانگردی ارائه شده با اکوسیستم است (Lee and Han, 2002). در نتیجه در این روش افراد میزان تمایل خود به پرداخت مبلغی برای استفاده از کالای زیست محیطی را بیان می‌نمایند.
در این روش از ارزیابی به شدت ذهنی استفاده می‌کند. این روش فقط به جنبه مالی توجه می‌کند.    Gasparatos et al (2008)

 

 

 

روش CBA     این روش در سال 1997 توسط کستانزا  ارائه شده است.
تجزيه و تحليل هزينه منفعت، استفاده از منابع را توجيه مى‌کند. کارشناسان تلاش مى‌کنند با بهره‌گيرى از اين تکنيک مشخص کنند که آيا هزينه‌هاى توليد (نيروى انساني، زمين، …) با توجه به منافعى که پيش‌بينى مى‌شود، معقول و توجيه‌پذير هستند.
(روش تحلیل هزینه-منفعت) از مفهوم کفایت اقتصادی بهره می‌گیرد و از مفهوم نرخ تنزیل و NPV بهره می‌گیرد و به دلیل استفاده از نرخ تنزیل به آن انتقاد می‌شود زیرا راجع به میزان نرخ تنزیل توافق وجود ندارد. این روش فقط به جنبه مالی توجه می‌کند.    Gasparatos et al (2008)

 

 

 

ISEW  (شاخص رفاه اقتصادی پایدار)
    در سال 1989 توسط دالی  و کوب  ارائه شده است.
به دنبال حداکثرسازی رفاه اقشار مختلف به‌وسیله موازنه بین کمیت‌های مالی مختلف است. این روش در حد آکادمیک باقی مانده است. دلایل آن عبارت‌اند از: 1- بیشتر به درد اثر رفاه ناشی از سیاست‌ها و پروژه‌های بزرگ که دارای تأثیر حتمی روی رفاه جامعه هستند می‌خورد 2- نمی‌تواند پیش بینی تأثیرات پروژه‌ها را کمی کند. این روش فقط به جنبه مالی توجه می‌کند.    Gasparatos et al (2008)

 

 

 

.

.

.

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای اندازه گیری پایداری از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 59
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

راههای مقابله با استرس عبارت است از تلاش های فکری و رفتاری مستمر که برای برآوردن احتیاجات خاص بیرونی و درونی فرد به کار می‌رود. این احتیاجات ممکن است مطابق یا افزون بر منابع یا امکانات فرد باشد(فولکمن و همکاران ،1986).  لازاروس و فلکمن(1984) روش های مقابله را به‌عنوان فرآیند تغییرات شناختی رفتاری می‌دانند، که فرد برای گریز، حذف، کاهش یا کنترل عوامل فشار روانی و استرس زا به کار می برد.

 

 

تعاریف بسیاری از استرس وجود دارد اما یک تعریف کلی از استرس ، که توسط هنس سلای مطرح شده، این گونه است .استرس عکس العمل نامعین انسان در مقابل فشار یا واکنش فیزیولوژیک بدن ماست در مقابل هر تغییر ، تهدید و فشار بیرونی یا درونی است که تعادل روانی ما را بر هم میزند. استرس به شرایطی گفته می شود که که فرد درمحیط کار یا زندگی با آن روبرو می شود و این شرایط با ظرفیت ها و امکانات کنونی وی هماهنگی ندارد و او رادچار عدم تعادل، تعارض و کشمکش های درونی می کند(لازاروس و همکاران،1989).

 

 

 

پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس

نتایج تحقیق نیولند و همکاران(2012) در رابطه با متغیرهای واسطه بین سرسختی ذهنی و عملکرد در بسکتبال نشان داد که متغیرهای واسطه‌ای چون راه‌های مقابله با استرس که باعث کنترل استرس و مواجه موفق با شرایط استرس‌زا می‌شود با سرسختی ذهنی در ارتباط است. افراد با نمرات بالای سرسختی ذهنی از راه‌های مقابله‌ای مؤثرتری(مقابله‌ی مسئله محور) استفاده می‌کنند و درنتیجه موجب عملکرد موفقیت‌آمیز آن‌ها می‌شود.

 

 

 

فهرست مطالب
1-8) تعاریف نظری    3
1-8-2)راه‌های مقابله با استرس    3
1-9) تعاریف عملیاتی    5
1-9-2) راه‌های مقابله با استرس    5
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق    12
2-2-8)استرس در ورزشکاران    13
2-2-9) مدل‌های نظری مقابله با استرس    17
نمودار(2-1)، فرایند مقابله از دیدگاه(کوهن، لازاروس،1979،لازاروس و فلکمن،1984، به نقل از تیلور91؛ یزدانی،1382    27
نمودار2-2 پاسخهای مسئله مدار و هیجانمدار از نظر بیلینگر و موس(به نقل هالاهان و موس، 1996؛ به نقل از عرب علیدوستی1385)    29
2-2-10)روشهای مقابله با استرس    32
2-2-11)روشهای مقابله با استرس در ورزشکاران    37
2-2-12)تفاوت‌های فرهنگی و فردی در مقابله با استرس    41
2-3)تحقیقات داخلی و خارجی    42
2-3-1)تحقیقات داخلی    42
2-3-2)تحقیقات خارجی    45
منابع    52


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد.

مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید.

بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل آنی فایل است که از این جهت فروشگاه فایل مارکت دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد و پشتیبانی پاسخگو میباشد.جهت مشاهده توضیحات کامل محصول روی دکمه ادامه کلیک کنید

پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر

پاورپوینت بسیار عالی و کامل از زندگینامه و آثار محسن میرحیدر در 37 اسلاید قابل ویرایش

مشخصات فایل

تعداد صفحات 37
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

پاورپوینت بسیار عالی و کامل از زندگینامه و آثار محسن میرحیدر در 37 اسلاید قابل ویرایش

فهرست مطالب

زندگینامه

تحصیلات

سوابق کاری

برخی پروژه‌ها

1- ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی

2- کاخ جوانان

3- سینما صحرا

4- ساختمان‌های دانشگاه کرمان

5- چاپخانه اسکناس بانک مرکزی (پیش از انقلاب)

6- بیمارستان آموزشی کرمان

7- پروژه سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

8- ساختمان کتابخانه ملی ایران

9- ساختمان مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

10- توسعه قسمت جنوبی حرم مطهر حضرت معصومه (پس از انقلاب)

توضیح در مورد برخی از این پروژه ها به همراه تصاویر

1- ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی

2- کاخ جوانان

3- سینما صحرا

4- پروژه سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

• طراحی و ساخت • ویژگی‌ها

5- ساختمان کتابخانه ملی ایران

•امکانات •تالارها •ساختمان نوین (کنونی)

صحبت های مهندس محسن میرحیدر و دغدغه های معماری او

زندگینامه

       مهندس سید محسن میرحیدر متولد سال ۱۳۱۵ کرمانشاه است.

        او فوق لیسانس معماری را از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۳ شمسی دریافت کرده و داراى درجه ph.M در برنامه‌ریزى و طراحى شهرى از مؤسسه معمارى لندن (A-A) در سال ۱۳۵۰شمسی است.

       تدریس اقتصاد شهرى براى دوره دکتراى شهرسازى دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران ۵۳ – ۵۲، تدریس اقتصاد شهرى و منطقه‌اى براى دوره کارشناسى دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ۵۳ -۵۰ ، طراح معمارى و مسئول پروژه در مهندسین مشاور امیرنصرت منقح، یوسف شریعت زاده وهمکاری۵۰ – ۳۸ ، عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل “مهندسین مشاور بنیان” ۶۰ – ۵۰ ، مدیرعامل “مهندسین مشاور پیرراز” از سال۶۲ ، عضو هیأت داوران پروژه دیپلم رشته شهرسازى و برنامه ریزى مؤسسه معمارى لندن ۱۹۷۱ – ۱۹۷۰، عضو مؤسسه معمارى لندن (A-A) از سال۱۹۷۰، عضو هیأت داوران براى انتخاب بهترین طرح بیمارستانى (جایزه آبادى) ، عضو کمیته عالى بررسى طرح‌هاى جامع دانشگاه‌ها و برنامه‌ریزى فضاهاى آموزشى وزارت فرهنگ و آموزش عالى در سال۷۱، عضو شوراى گروه معمارى جامعه مهندسان مشاور ایران ۷۲ – ۷۰ ، عضو شوراى برنامه ریزى و هماهنگى جامعه مهندسان مشاور ایران ۷۴ – ۷۲، عضو کمیته عالى و تخصصى تدوین مقررات ملى ساختمان ۷۳ – ۷۱، عضو کمیته بررسى و اصلاح نظام فنى و اجرایى طرح‌هاى عمرانى کشور ۷۳ – ۷۲، عضو کمیته بررسى و تنظیم آیین نامه اجرایى قانون نظام مهندسى کشور در سال۷۵ ، عضو هیأت مؤسسین انجمن صنفى مهندسان مشاور معمار و شهرساز ۷۵، عضو اولین هیأت مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران ۷۷ – ۷۵، عضو انجمن صنفى مدیران فنى و اجرایى از جمله فعالیت‌های این هنرمند معمار به شمار می‌آیند.

      او همچنین مدیریت و سرپرستى پروژه‌هایى چون “کاخ جوانان”، “سینما صحرا”، “ساختمان‌هاى اولیه دانشگاه کرمان”، “چاپخانه اسکناس بانک مرکزى”، “بیمارستان آموزشى کرمان”، “پروژه اجلاس سران کشورهاى اسلامى”، “کتابخانه ملى ایران”، “مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امورخارجه” را بر عهده داشته است.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

خرید فایل word پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

خرید پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

خرید پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

دانلود مقاله پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

دریافت مقاله پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

خرید فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

دانلود تحقیق پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

خرید مقاله پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از download

دانلود مقاله پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

خرید پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

دریافت فایل word پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

دریافت فایل word پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

دانلود فایل word پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

خرید فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

دانلود تحقیق پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

خرید کارآموزی پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از www

دانلود مقاله پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

خرید فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

خرید فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

خرید فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دریافت فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دانلود تحقیق پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دانلود تحقیق پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

خرید فایل word پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دریافت فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دریافت فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از word

دریافت تحقیق پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

دانلود مقاله پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

خرید تحقیق پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

دانلود فایل word پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

دریافت مقاله پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

خرید کارآموزی پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

دریافت فایل word پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free

خرید تحقیق پاورپوینت زندگینامه و آثار محسن میرحیدر از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 111
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری

 
 
 
 
مقدمه
    رشد و توسعه پایدار هر كشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس انداز كنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است چنانچه منابع مازاد پس اندازكنندگان از طریق بازارهای پولی كارا به سوی سرمایه گذاران و كسانی كه امكان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف كلان اقتصادی داشته باشند هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد كشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانكی تحقق می باید كارکرد صحیح نظام بانكداری كشور نقش تعیین كننده ای در بهبودفعالیتهای اقتصادی خواهد داشت(اصلی1390،34-1).نهادهای مالی به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه و پول فعالیت دارند و با اعطای تسهیلات باعث جریان پول و سرمایه در جامعه می شوند و در این جریان، نهاد مالی خود را در معرض انواع ریسكها قرار می دهد. تنوع این ریسكها و گاهی شدت آنها به حدی است كه اگر نهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح كنترل و مدیریت نماید رو به نابودی می رود(اصلی،1390 ،34-1).
 
در این راستا، موسسات مالی و اعتباری برای كسب سود بیشتر باید در بازپرداخت كامل تسهیلات اعطایی خود از سوی مشتریان مطمئن باشند زیرا وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای وام، امری بدیهی است، لذا در چنین شرایطی نقش دو موضوع غربال ونظارت جهت انجام فرآیندهای اعطای تسهیلات از اهمیت زیادی برخوردار است(اصلی، 1390، 34-1). بدین لحاظ از آنجا كه فعالیت های شركتهای بیمه مشابه فعالیت بانكها است، می توان برای مدیرت ریسک اعتباری در بانكها از نحوه پوشش ریسك توسط شركتهای بیمه الگوبرداری نمود و با آگاه نمودن وی از میزان ریسك باتوجه به دارایی و وثایق ارائه شده توسط وی نرخ سود تسهیلات را تعیین نمود و بدین صورت متقاضی را ملزم به قبول بخشی از ریسك نموده و از این طریق خطر اعمال غیراخلاقی را كاهش داد (اصلی،1390،34-1). 
بنابراین بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است. درعین حال باید به کیفیت اعتباری سبدوام خود نیز به عنوان مجموعه ای از بدهی ها توجه کند زیرا تداوم فعالیت بانک تا حد زیادی به عملکرد آن وحجم زیان های اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد.(قدسی پوروهمکاران، 54-44). 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
 مقدمه
  ادبیات و پیشینه تحقیق     
 ادبیات تحقیق    
 بانک و بانکداری    

 ضرورت بانکداری  

 جایگاه ریسک        

 تاریخچه و جایگاه ریسک   

 نظریه ریسک
 اهمیت ریسک        

 روشهای محاسباتی ریسک  

 مدیریت ریسک      

 اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک  

 تعریف ریسک      

 طبقه بندی ریسک ها         

 مفهوم ریسک تسهیلات     

 مهمترین ریسک های بانکی         

 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی        

 مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR         

 معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان  

 رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی

 تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور         

 بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی 

 بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی    

 رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود        

 مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک 

 چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی
 تعریف ریسک عملیاتی    
 اهمیت ریسک های عملیاتی      

 ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال  

 روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی       

 استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی    
 نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز      
 کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی        

 ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها    

 ویژگی های بدهی ها در بانک ها 

 مدلهای مدیریت نقدینگی 

 استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی  

 معرفی بانک ملی و مدیریت شعب بانک ملی در استان ایلام        

تاریخچه بانک ملی    
شبکه بین المللی بانک 
اهداف /چشم انداز/مأموریت ها         
معرفی مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام
 پیشینه تحقیق      
پیشینه تحقیق داخلی  
پیشینه تحقیق خارجی
 استخراج مدل مفهومی تحقیق       
منابع
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 50
حجم 88 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

جونر  میگوید: انگیزش عبارت است از اینکه چگونه رفتار آغاز میشود، نیرو میگیرد،نگاهداری و هدایت میشود،باز می ایستد و چه نوع واکنش ذهنی در موجود زنده به هنگامی که همه اینها در جریان است وجود دارد (ستیرز و پورتر 1375، 7).از نظر ستیرز انگیزش یعنی نیروهایی که موجب می شوند افراد به گونه ای خاص رفتار کنند (مورهد و گریفین 1377، 8).

 

 

انگیزش افراد به نیروی انگیزه های آنها بستگی دارد و انگیزه ها به معنی نیازها، تمایلات، سائقها یا محرکات درونی فرد می باشند، که در واقع چراهای رفتار هستند انگیزه ها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و جهت کلی رفتار یک فرد را معین می کنند.هدف ها بیرون فرد قرار دارند و گاهی از آنها به عنوان پاداش های مورد انتظار که انگیزه ها را به سمت خود معطوف می سازند یاد می کنند که روانشناسان این هدف ها را داعیه یا محرک می نامند (هرسی و بلانچارد 1375، 21). 

 

 

 

نمونه پیشینه داخلی انگیزش

ریاضتی (1382) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی عوامل انگیزشی کارکنان شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران» به این نتایج رسید که عوامل مختلفی مانند چگونگی رفتار سرپرست- امنیت، رضایت شغل و توجه به مسائل دینی و فرهنگی حقوق و دستمزد عادلانه و پاداش، ارتباط با همکاران و امکان رشد و ترقی، ارتباط با سرپرست منجر به بهبود انگیزش کارکنان شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران می شود.

 

 

 

نمونه پیشینه خارجی انگیزش

سیروتا (2006) در پژوهش خود تحت عنوان بی انگیزگی کارکنان خود را متوقف کنید  بیان می کند که اغلب شرکت ها اشتباه عمل می کنند. آنها به جای آنکه سعی کنند تا به کارکنان خود انگیزه بدهند، باید از بی انگیزه شدن کارکنان خود جلوگیری کنند.  تعداد زیادی از پرسنل وقتی یک کار جدید را آغاز می کنند، بسیار شیفته و علاقه‌مند آن هستند. اما طبق یافته های تحقیق ما، در 85 درصد شرکت ها، انگیزه پرسنل در شش ماهه اول به سرعت کاهش می یابد و در سال های بعد نیز روحیه آنها بدتر خواهد شد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

بخش: مبانی نظری انگیزش    2

2-2- تعریف انگیزش    2
2-2-1 انگیزش و رفتار    4
2-2-2 تأثير انگيزه    5
2-2-3 نياز و انگيزش    5
2-2-4 نيازهاي ناخودآگاه    6
2-2-5 ابعاد انگیزش    6
2-2-6 تأثیر انگیزه بر عملکرد    7
2-2-7 نگرشي اسلامي به بحث انگيزش    7
2-2-7-1 انسان بر سر دو راهي    7
2-2-7-2 رابطه‌ي انگيزش و خير و شر    8
2-2-7-3 نيازهاي مادي    8
2-2-7-4 جاذبه‌هاي معنوي    9
2-2-8 کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان    10
2-2-9 نقش انگيزش در سازمانها    11
2-2-10 ضرورت شناخت نيازها    13
2-2-11 تعريف نياز    14
2-2-12 مشخصات نيازها    14
2-2-13 مدير مسلمان و انگيزش‌ها    15
2-2-14 اسلام و انگيزش براي تأمين نيازمندي‌ها    16
2-2-15 تئوري‌هاي نياز در انگيزش    17
2-2-15-1 سلسله مراتب نيازهاي مازلو    17
2-2-15-2 نظريه ERG آلدرفر    19
2-2-15-3 نظريه‌ي دو عاملي هرزبرگ    19
انگيزنده‌ها: 
2-2-15-4 نظريه نيازهاي سه گانه    20
2-2-15-5 تركيب ديدگاه‌هاي مختلف نياز    21
2-2-15-6 نظريه‌ي انتظار و احتمال    21
2-2-15-7 نظريه برابري    22
2-2-15-8 نظريه X و نظريه Y    23
2-2-15-9 نظريه هدف‌گذاري    24
2-2-15-10 نظريه اسناد    25
2-2-15-11 تئوري z اوچي    25
2-2-15-12 نظريه تقويت    26
2-2-16 از مفاهيم انگيزش چگونه در سازمان‌ها استفاده مي‌شود؟    29
2-2-16-1 استفاده از انگيزنده‌ها    29

2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش    31

2-3-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور    31
2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    35
2-4- چهارچوب نظری تحقیق    37
2-5- مدل مفهومی تحقیق    39

منابع و مآخذ    42
فهرست منابع فارسی    42
فهرست منابع انگلیسی    48


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 124
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی

 

 
 
چکیده  

در جامعه صنعتی و شهری پر مشغله و پر اضطراب امروزی مسائلی نظیر  موعد مقرر، تعارض و ابهام در نقش مسئولیتهای مالی، انفجار اطلاعات، فناوری، ترافیك، سر و صدا، آلودگی هوا، مسائل خانوادگی و كار بیش  از حد جایگزین ترس از جانوران وحشی در جوامع ابتدایی شده است. پاسخ ما به این مسائل همانند نیاكانمان میتواند به آثار جانبی منفی مانند  سردرد، سرطان، بیخوابی، حمله قبلی، فشارخون بالا و ضربه منجر بشود  یا نشود.  همان پاسخ به فشار روانی كه به نیاكان مان كمك كرد به حیات خود تداوم بخشند امروزه غالباً به صورت عاملی درآمده كه بطورجدی زندگی روزانه ما را مختل می كند. از آنجا كه فشار روانی وآثارآن قابل مدیریت است، یادگیری هرچه  بیشتر درباره فشار روانی حرفه ای برای مدیران اهمیت ویژه ای دارد.

همة ما به‌طور روزانه فشار روانی را تجربه می‌كنیم. پژوهشگران بر این باورند كه فشار روانی دو واكنش اساسی را در انسان بر می‌انگیزد:

1. مقابلة فعال

2. گریز انفعالی كه به اصطلاح پاسخ «جنگ و گریز» نامیده می‌شود (رضاییان،1383، ص4).

پاسخ ما به فشار روانی می‌تواند به آثار جانبی منفی مانند سردرد، بی‌خوابی، حمله قلبی، فشار خون بالا و ضربه منجر شود یا نشود. امروزه پاسخ ما به فشار روانی به دلیل تكرار آن به صورت عاملی در آمده كه به‌طور جدی زندگی روزانه ما را مختل می‌كند. انسانها منبع انرژی محدودی برای مبارزه با فشار روانی دارند و قرار گرفتن در معرض فشار روانی برای مدت طولانی، بدون كاهش آثار منفی آن به تحلیل رفتن می‌انجامد. در این نقطه فرد به هم می‌ریزد و ممكن است در همان حال كه خود را برای ارائه كاری آماده می‌سازد، پشت میز خود به خواب فرو رود یا آن كار را به طور كلی رها سازد. انطباق یا عوامل فشار روانی، تلاشی پرهزینه است. فعال شدن «عوارض كلی انطباق» جایگزین تقاضاهای بسیار زیاد از بدن می‌گردد. اگر مقاومت نسبت به یك بحران خاص زیاد باشد و بحران برای مدت طولانی ادامه یابد، انرژی كمی برای انطباق با سایر عوامل فشار روانی باقی می‌ماند. چنان‌چه فرد مدت طولانی در معرض فشار روانی قرار گیرد انرژی وی برای انطباق تحلیل می‌رود و این تحلیل رفتن به شكل‌های افسردگی و اختلال‌های ذهنی بروز و نمود می‌یابد.

 
 
مقدمه
در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمانها مورد توجه بسیار واقع گردیده است اگر چه در علم پزشكی مساله فشار عصبی و علل و عوارض آن مدتهاست مورد بررسی و تحقیق قرار دارد اما باب این بحث در رفتار سازمانی تازه گشوده شده است.علیرغم این نظر كه استرسهای مفید نیز وجود دارد و مقداری از فشارهای عصبی برای ایجاد تحرك و تلاش در انسان ضروری است، زمانی كه بحث استرس مطرح می شود بیشتر به عوارض و ضایعات آن توجه شده  واسترس مفید مد نظر قرار نمی گیرد. 
 
به هرحال استرس اثرات فراوانی بر عملكرد و فعالیتهای اعضای سازمان دارد. مدیران، كاركنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی می شوند و دست به اعمالی می زنند كه مستقیما در باز دهی سازمان منعكس می گردد. فشارهای عصبی دارای آثار جسمانی نیز هست و از این طریق هم به سازمان لطمات شدیدی می آورد. استرسهای حاد نیروی انسانی سازمان را هم ضایع می كند  و هدف سازمان را دستخوش تزلزل می سازد. عده ای از صاحبنظران رفتار سازمانی استرس را بیماری شایع قرن نامگذاری كرده اند. شاید هم به راستی دوران ما عصراسترس و فشارهای عصبی است، دوره ای كه در آن انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل موجد استرس قرار گرفته و در چنین جهان پر هیاهویی چگونه می توان از استرس اجتناب كرد یا به مصاف و مقابله پرداخت؟ عوامل موجد استرس چیست و چگونه می توان آن را مدیریت كرد؟
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

 تنیدگی

.. مقدمه
.. رهیافتها نسبت به فشار روانی 
خود تنظیمی/پزشكی
ارزیابی شناختی
انطباق فرد با محیط
روانكاوی
الگوی هانزسلیه: مفهوم سازگاری
الگوی هلمز و راهه: وقایع زندگی
.. ماهیت دوگانه فشار روانی

.. تعریف تنیدگی

.. تئوریهای تنیدگی
استرسورهای خرد و كلان
مدل شخص– محیط
نظریه شخص – محیط در قلمرو غیركاری

مدل تنیدگی شغلی كاراسك

ناسازگاری سبك زندگی
نظریه تنیدگی پنهان
منابع تنیدگی: مدل چهار سطحی تنیدگی
…. عوامل فردی
….. استرسورهای شخصی
….. استرس ادراك شده
….. كفایت پاداش
….. محیط ادارك شده غیردوستانه
….. نوع كارمند
….. چرخش شغلی و بازنشستگی
….. استرسورهای خصوصیات غیر شخصی کارمند
….. نوبت کاری
…… مشكلات نوبتكاری
…… ریتم سیرکادین
…… پیامدهای نوبتکاری
……  مشکلات مربوط به خواب
…… مشکلات بالینی
…… مشکلات غیر بالینی
….. انواع مشاغل و ویژگیهای شغل
….. زمان یا فاصله رفت و آمد و نوع وسیله حمل و نقل
….. مسافرت شغلی
….. استرسورهای شغل
….. تقاضاهای شغلی
….. فشارهای نقش( تعارض و ابهام در نقش)
….. مسئولیت
….. رابطه با سرپرست
….. یکنواختی، گرانباری نقش یا کمباری نقش
….. تصمیم گیری
…. عوامل گروهی
….. فرهنگ
….. گروه
…. عوامل سازمانی         
….. جو سازمانی
….. فناوری
….. اثرات روانی
….. تشویش اطلاعاتی
….. تغییر
….. محیط طبیعی سازمان
…. عوامل فراسازمانی
….. عوامل محیطی
….. عوامل خانوادگی
….. استرسورهای وجهه و اعتبار
….. عوامل اقتصادی
….. سلامت
….. روابط اجتماعی

…. تفاوتهای فردی و عوامل وضعیتی  تعدیل کننده تنیدگی

….. ارزیابی شناختی عوامل تنیدگی
….. تنیدگی کوتاه مدت یا بلند مدت 
….. حمایت اجتماعی
….. مدیریت زمان
….. مذهب و معنویت
….. جنسیت و تأثیر آن بر تنیدگی
….. الگوهای رفتاری (نوع الف و نوع ب)
….. شخصیت خستگی ناپذیر یا نستوه
…… تعریف سرسختی
…… مولفه‌های سرسختی
……. كنترل
……. تعهد
……. چالش
….. عوامل شخصیتی
…… خوداتكایی، بی تعلقی یا تعلق بیش از حد
…… عزت نفس یا احترام به خود
…… کانون کنترل درونی
…… توان
…. پیامدهای تنیدگی
….. پیامدهای شناختی
….. پیامدهای روانشناختی (نگرشی)
…… تحلیل رفتگی
……. مدل تحلیل رفتگی
…… افسردگی و سایر بیماریهای روانی
…… رضایت شغلی
….. پیامدهای رفتاری
…… تاخیر، غیبت، جابجایی و ترک خدمت
…… سیگار و سوء مصرف مواد(ضایع کردن جسم)
…… عملکرد
……. رابطه میان فشار روانی و عملکرد –  قانون یرسون
…… سوانح
….. پیامدهای فیزیو لویک
…… سلامت عمومی
…. استراتژیهای مدیریت تنیدگی

….. استراتژیهای سازمانی پیشگیری تنیدگی

…… پیشگیری از تنش زاها (راهبردهای مسأله محور)
……. طراحی مجدد شغل
……. شفاف سازی نقش
……. برنامه زمانی کار
……. سبک مدیریت و ساختار سازمانی
……. فرهنگ سازمانی و ارتباطات
……. نظام پاداش عادلانه

…… پیشگیری از تنیدگی (راهبردهای احساس محور)

……. تیم سازی 
……. حمایت اجتماعی
……. مشاوره های روانی
…… پیشگیری و درمان پیامدهای تنیدگی
……. برنامه های کمک به کارکنان
……. زمان استراحت کافی
……. مرخصی تنیدگی
……. بهبود شرایط کاری
….. راهبردهای فردی پیشگیری تنیدگی
…… پیشگیری از تنش زاها ( راهبردهای مسأله محور)
……. خوش بینی اکتسابی
……. مدیریت زمان
……. فعالیتهای اوقات فراغت

…… پیشگیری از تنیدگی (راهبردهای احساس محور)

……. انطباق
……. عوامل وضعیتی و شخصی
……. ارزیابی شناختی عوامل تنیدگی
……. فنون سازگاری
……. ورزش

…… پیشگیری و درمان پیامدهای تنیدگی

……. خود گشودگی(افشا)
……. آرام سازی
……. رژیم غذایی
……. بازخور زیستی
……. فعالیتهای غیر هوازی: مراقبه
……. درمان
 
 
 
منابع فارسی
منابع لاتین
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنیدگی از free


مطالب تصادفی